رنگ موی دیکسون سری کلد شماره 5.111 Dikson color cold series

 • قهوه ای روشن دودی زمینه بدون قرمزی با غلظت پیگمنت 3 برابر
 • بدون پارابن و SLS
 • حاوی 2 درصد آمونیاک
 • حاوی سلول های بنیادین گیاهی
 • حاوی پروتئین سیلک
 • حاوی اسید هیالورونیک
 • حاوی روغن شاهدانه، گل ختمی و بابونه

نقد و بررسی : رنگ موی دیکسون سری کلد شماره 5.111 Dikson color cold series

رﻧﮓ ﻣﻮی دﯾﮑﺴﻮن ﺑﺮ ﺳﻪ اﺻﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮد اﺻﻞ ﮐﻠﯿﺪی اﺳﺖ:

1-ﻓﺮﻣﻮل ﻏﻨﯽ ﺷﺪه اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻓﻌﺎل ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮ ﮐﻪ ﻣﯿﻞ و ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل آراﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﻣﺎن ﻓﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﻮ ﺑﺮآورده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﯽ، اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ و روﻏﻦ ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ ﺑﺮای ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ راه ﺣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
2-ﺳﺮی رﻧﮓ ﻫﺎی ﺳﺮد ﺑﻪ ﺳﺮی رﻧﮓ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ دﯾﮑﺴﻮن ﻣﻌﺮﻓﯽ و اﺿﺎﻓﻪ شده ﺗﺎ رﺿﺎﯾﺖ 100 درﺻﺪی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻼﯾﻖ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨد، ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ دﯾﮕﺮی را آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ. ﺳﺮی رﻧﮓ ﻣﻮﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺮد و ﻃﺒﯿﻌﯽ دودی ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﻣﺒﺘﺪﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
3-ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﯿﮏ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻨﯽ و ﺗﺪاوم ﺣﺲ ﺳﻨﺖ ﮐﻪ ﺷﻌﺎر دیکسون در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی رﻧﮓ ﻣﻮی جدید دﯾﮑﺴﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺗﺪاوم ﻓﺮﻣﻮل و ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪ آن است.

رﻧﮓ ﻣﻮی ﺟﺪﯾﺪ دﯾﮑﺴﻮن:
ﭘﺎراﺑﻦ ﻫﺎ و ﺳﺪﯾﻢ ﺳﻮﻟﻔﺎت(SLS)
ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻣﻮاد را در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن رﻧﮓ ﻣﻮی دﯾﮑﺴﻮن ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ و اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ در ﻣﻮرد آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ

ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﺟﺪﯾﺪ رﻧﮓ ﻣﻮی دﯾﮑﺴﻮن ﺳﻬﻢ ﺑﺮاﺑﺮی از ﺳﻨﺖ و ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ را داراﺳﺖ:
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻌﺎل ﺟﺪﯾﺪ شامل : ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ روﻏﻦ ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ
ﻣﻮاد ﻓﻌﺎل ﺳﻨﺘﯽ : ﮔﻞ ﺧﻄﻤﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ

ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﯽ:

ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻧﺎﺑﺎﻟﻐﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﺪارﻧﺪ. ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺴــــﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ از ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی در ﻗﺴــــﻤﺖ ﻫﺎﯾﯽ از ﮔﯿﺎه ﮐﻪ در آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی رﺷﺪ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻧﻮک رﯾﺸﻪ( ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﮔﯿﺎه و ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﯽ و ارزﺷﻤﻨﺪی از ﻣﻮاد ﻓﻌﺎل ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮدﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ اﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮﻣﺎ، ﺳـﺮﻣﺎ و اﺷـﻌﻪ آﻓﺘﺎب ﺗﻮام ﺑﺎ ﺧﺎﺻـﯿﺖ ﺑﺎزﺳـﺎزی ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ و ﻣﺮﻣﺖ آﺳـﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ﻧﺎﺷــﯽ از آﺳــﯿﺐ ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻮی ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴـــــــــــﺘﻨﺪ. ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺑﺪن ﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن، ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎزﺳﺎزﯾﺸـــــــــﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﯿﺮی و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻨﺶ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺛﺮی را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﮐﺴــــــــــــــﯿﺮ ﺟﻮاﻧﯽ واﻗﻌﯽ ﻣﻮﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ.

اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ:
را ﻗﺪرت آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮای ﻣﻮﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﻫﺴﺖ ﺗﺎ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎی آب ﺑﺴـﯿﺎر زﯾﺎدی ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﺳﯿﺐ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﻣﻮ ﻧﺎﺷﯽ از آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺤﺼـﻮل ﺗﻮازن رﻃﻮﺑﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻮ را ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

روﻏﻦ ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ: اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﺳـﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب ﺿـﺮوری، اﻣﮕﺎ 3،6 و ویتامین ای، باعث احیای مو، اﻓﺰاﯾﺶ ارﺗﺠﺎﻋﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ، ﻧﺮﻣﯽ و ﺑﺮاﻗﯿﺖ ﻣﻮ ﻣﯽ ﺷـــــــﻮد. وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ب 1 و ب 2 فعالانه موها را با خاصیت اﻣﻮﻟﯿﺎﻧﺘﯽ و ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺻﺎف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺎﻟو (ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺘﻤﯽ): ﻏﻨﯽ از ﻣﻮﺳﯿﻼژ ﮐﻪ اﺗﺼـــــــــﺎل دﻫﻨﺪه ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎی آب اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻋﺼـــــــــﺎره ﺧﺎﺻﯿﺖ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ و اﻣﻮﻟﯿﺎﻧﺖ دارد و ﺣﺎوی ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮاق ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﻐﺬی ﻣﻮ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺻﺎﻓﯽ ﻣﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ: ﻋﺼـــــــﺎره ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺧﻮاص ﻣﺤﺎﻓﻆ، ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪه و ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب ﺑﺮای ﻣﻮﻫﺎی ﺷﮑﻨﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﺑﺮﯾﺸـــﻢ: ﺑﺎ اﺗﺼـــﺎل ﺑﻪ ﮐﺮاﺗﯿﻦ ﻣﻮ ﻻﯾﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ﺑﺮ روی ﺗﺎر ﻣﻮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﯽ رﻧﮓ ﮐﺮدن ﻣﻮ ﺑﺎﻋﺚ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ و ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻣﻮﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﭘﯿﺮی زودرس ﻣﻮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﺑﺮﯾﺸـــــﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﺷﺎﻧﻪ ﮐﺸــــــﯽ ﻣﻮﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 • ﭘﻮﺷﺶ 100 درصدی ﺳــﻔﯿﺪی ﻣﻮﻫﺎ

 • ﻓﺎﻗﺪ اس ال اس و ﭘﺎراﺑﻦ

 • ﺣﺎوی ﻣﻮاد ﻓﻌﺎل ﮔﻠﭽﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﻮﻫﺎﯾﯽ زﯾﺒﺎ

 • رﻧﮓ ﻣﻮﯾﯽ ﺛﺎﺑﺖ

 • ﺑﯿﺲ ﮐﺮﻣﯽ ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪه

 • ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﺮاﻗﯿﺘﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده

 • ﺗﻨﻮﻋﯽ ﺑﯿﻨﻈﯿﺮ از ﻃﯿﻒ رﻧﮓ ﻫﺎی ﺳﺮد

 • ﺗﯿﻮب 120 ﻣﯿﻞ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف دو ﺑﺎر

شماره 5.111 پایه قهوه ای روشن در زمینه دودی با غلظت پیگمنت 3 برابر می باشد.

مشخصات فنی :

مشخصات کلی

رنگ موی حرفه ای سالنی

SLS

ندارد

پارابن

ندارد

Ammonia

2 درصد

اکسیدان

اکسیدان بصورت مجزا به فروش می رشد

پایه گیاهی

سلول های بنیادین گیاهی

حجم

120 میل

روغن مغذی

روغن شاهدانه

ساخت کشور

ایتالیا

پروتيین

پروتیین سیلک

آبرسان

اسید هیالورونیک

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “رنگ موی دیکسون سری کلد شماره 5.111 Dikson color cold series”

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها